Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ITA อปท.
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ สถ.
พ.ร.บ./พ.ร.ฎ.
กฎ/ระเบียบ
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย อปท.
ประกาศ ก.จังหวัดอุดรธานี
ก.อบจ.จังหวัดอุดรธานี
ก.เทศบาล จังหวัดอุดรธานี
ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
Responsive image
นายวาทิตย์ ปริธิสาร
ท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี
Responsive image
นางรัชฎาพร มงคลสวัสดิ์
ท้องถิ่นอำเภอกุมภวาปี
Responsive image
นางสาวดรุณี จันทาคีรี
ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน
Responsive image
นายนเรนทร์ โคตะเพชร
ท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ
Responsive image
นายประยงค์ ชัยเสน
ท้องถิ่นอำเภอบ้านดุง
Responsive image
นางสาวสุจิตราพรร พิกิตติ์พัชร์
ท้องถิ่นอำเภอเพ็ญ
Responsive image
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยประสานสินธุ์
ท้องถิ่นอำเภอกุดจับ
Responsive image
นายโชคชัย พนานนท์
ท้องถิ่นอำเภอหนองวัวซอ
Responsive image
จ่าเอกยงยุทธ รัตนประเสริฐ
ท้องถิ่นอำเภอน้ำโสม
Responsive image
นางเอ็มอร มะโนมัย
ท้องถิ่นอำเภอศรีธาตุ
Responsive image
นายพัฒนชัย สาวิกัน
ท้องถิ่นอำเภอโนนสะอาด
Responsive image
นายธเนศ แสนสุทธิ์
ท้องถิ่นอำเภอวังสามหมอ
Responsive image
นางสุภาวิณีย์ เดชนรสิงห์
ท้องถิ่นอำเภอสร้างคอม
Responsive image
นายอุทัย หาญวิชา
ท้องถิ่นอำเภอทุ่งฝน
Responsive image
นายวิชัย ตาราศรี
ท้องถิ่นอำเภอหนองแสง
Responsive image
นางสาวอังคณา ฤทธิ์วิเศษ
ท้องถิ่นอำเภอนายูง
Responsive image
นางสาวพัทธ์ธีรา พรหมพิทักษ์
ท้องถิ่นอำเภอกู่แก้ว
Responsive image
นายกฤษฎา พิณมณี
ท้องถิ่นอำเภอพิบูลย์รักษ์
Responsive image
พันจ่าตรีสัณห์ แสนอุบล
ท้องถิ่นอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
Responsive image
นางสาวจิดาภา โภคิณปิติโชค
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถอ.เมืองอุดรธานี
Responsive image
นางพัชรี วรรณศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถอ.เมืองอุดรธานี
Responsive image
นางสาวนุชรา บัวประกอบ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน สถอ.บ้านดุง
Responsive image
นางสาวนวลนภา ราชศรีเมือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถอ.กุดจับ
Responsive image
นายประวิตร กองโพธิ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน สถอ.หนองวัวซอ
Responsive image
นางสาวปพิชญา ทุมวัน
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน สถอ.ไชยวาน

乌隆府地方行政促进办公室

Udon Thani City Hall, Athipbodi Road, Mak Khaeng Subdistrict, Mueang District, Udon Thani Province 邮政编码 41000
电话 : 0-4221-2567, 0-4224-9691 传真 :
0-4221-2598 电子邮件 : udn@dal.th.

技术支持 udonthanilocal.go. th