Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ค่าปรับผิดสัญญา รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า และรายได้อื่นๆ (อด 0023.5/ว.4218 ลว.19 ส.ค. 61)
30 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แบบ excel รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า และรายได้อื่นๆ (อด 0023.5/ว.4218 ลว.19 ส.ค. 61)
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการเตรียมความพร้อมของ อปท. ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ INFO
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ. (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/17366 ลว. 18 ต.ค. 61)
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือน ก.ย. 61 (อด 0023.5/ว 1130 ลว. 18 ต.ค. 61)
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (ด่วนมาก ที่ อด 0023.5/ว 1131 ลว. 18 ต.ค. 61)
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด่วนมาก ที่ อด 0023.5/ว 5073 ลว. 18 ต.ค. 61)
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ฯ ( ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ ว 5074 ลว. 18 ต.ค. 61)
18 ต.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ก.ย. 61 (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 5075 ลว. 18 ต.ค. 61)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th