Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ.  แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี        การแต่งกายชุดสีกากี 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ผลสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
17 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม สุรา สรรพสามิตฯ (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 5094 ลว. 17 พ.ย. 60)
17 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2560 ผ่านระบบ INFO (อด 0023.5/ว 1013 ลว. 16 พ.ย. 60)
16 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
16 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
16 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของ อปท. ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS)
16 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ของ อปท. ประจำปี 2562
13 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี สรุปการมอบนโยบายของนายรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
13 พ.ย. 2560 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th