Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การบันทึกข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในระบบ INFO
19 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดส่งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ในการจัดสอบ NT และ RT
18 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (อด 0023.5/ว 301 ลว. 18 ม.ค. 61)
18 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 อุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (อด 0023.5/ว302 ลว. 18 ม.ค. 61)
16 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
16 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
16 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
16 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
15 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ เดือน ธ.ค. 60 (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 245 ลว. 15 ม.ค. 61)
15 ม.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2561 เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (อด 0023.5/ว 244 ลว. 15 ม.ค. 61)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th