Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
มติ ก.ท.จ./มติ ก.อบต.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้ค่าปรับผิดสัญญา รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า และรายได้อื่นๆ (อด 0023.5/ว.4218 ลว.19 ส.ค. 61)
30 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แบบ excel รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า และรายได้อื่นๆ (อด 0023.5/ว.4218 ลว.19 ส.ค. 61)
17 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี แจ้งโอนเงินรายได้จากสรรพสามิตเขตพื้นที่อุดรธานี (อด 0023.5/ว 1367 ลว. 30 พ.ย. 61)
17 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดทำบัญชีสำหรับการดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายแยกต่างหากจากบัญชีการดำเนินงานทั่วไปฯ (อด 0023.5/ว 1428 ลว. 14 ธ.ค. 61)
15 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อด 0023.5/ว 6043 ลว. 14 ธ.ค. 61)
15 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2562 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) (อด 0023.5/ว 6044 ลว. 14 ธ.ค. 61)
15 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (อด 0023.5/ว 6042 ลว. 14 ธ.ค. 61)
14 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม
14 ธ.ค. 2561 อุดรธานี เมือง สถ.จ.อุดรธานี โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-2567, 0-4224-9691  โทรสาร :
0-4221-2598  อีเมล์ : admin@udonthanilocal.go.th

Powered By udonthanilocal.go.th